ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ทำการติดตามนิเทศผลการดำเนินธุรกิจ “Local Cot ” ธุรกิจใหม่ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ประจำปีการศึกษา 2565

#ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ทำการติดตามนิเทศผลการดำเนินธุรกิจ “Local Cot ” ธุรกิจใหม่ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ในวันพุธที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการแฟชั่น 411 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvc #udvcteamwork #udvcincubator