ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มจท. จัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร Online” รุ่นที่ 1 ให้กับคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มจท. จัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร Online” รุ่นที่ 1 ให้กับคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในรูปแบบออนไลน์