วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมด้วยช่วยเหลือ “นายสวัสดิ์ รัตนพล” บุคลากรทางการศึกษาที่ครอบครัวประสบเหตุอัคคีภัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมด้วยช่วยเหลือ “นายสวัสดิ์ รัตนพล”
บุคลากรทางการศึกษาที่ครอบครัวประสบเหตุอัคคีภัย
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมโพศรี