วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดี นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดี
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา”
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา