วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดี
ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ”
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา