วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #ขอแสดงความยินดี นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #ขอแสดงความยินดีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ