วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จำนวน ๑๖ ทักษะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ชื่นชม และยินดี กับทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานที่เป็นตัวแทนระดับภาค ไปต่อระดับชาติที่สุพรรณบุรีจ้า
ข้อมูลการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จำนวน ๑๖ ทักษะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
🔴ทักษะวิชาชีพ (จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ทักษะ)
🥇 รางวัลชนะเลิศ “กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy)” ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด
🥇 รางวัลชนะเลิศ “การออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม” ระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
🥇 รางวัลชนะเลิศ “วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Mix Media)” ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
🥇 รางวัลชนะเลิศ “เทคโนโลยีเครือข่าย” ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)” ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตส์วินเทจ (Vintage Style)” ระดับ ปวส. สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform)ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง” ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “สุดยอดมัคคุเทศ (Tour Guiding Skill Contest)” ระดับ ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
🔴ทักษะพื้นฐาน (จำนวนทั้งสิ้น ๕ ทักษะ)
🥇รางวัลชนะเลิศ “การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ”
🥇รางวัลชนะเลิศ “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน)
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ขิมสาย”
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ”
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดมารยาทไทย”
📌จำนวน ๑๖ ทักษะนี้ ได้ไปต่อระดับชาติ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี