วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว การประกวดดนตรีไทย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น ๓ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว การประกวดดนตรีไทย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น ๓ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี