วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตาภายใน) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งเเต่วันที่ ๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตาภายใน) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งเเต่วันที่ ๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เงื่อนไขการรับสมัคร
๑. กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในระดับ ปวช. ๓
๒. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (๒.๐๐ ขึ้นไป)
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย
๔. มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวส.
สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานทะเบียน ห้อง ๑๑๖