วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา #กสศ. จัดโครงการสานพลังอาชีวะ ตชด. เพื่อผู้ด้อยโอกาสชายขอบ ในส่วนของกิจกรรมที่ 4 เสริมทักษะชีวิตเพื่อพิชิตผู้นำชายขอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา #กสศ. จัดโครงการสานพลังอาชีวะ ตชด. เพื่อผู้ด้อยโอกาสชายขอบ ในส่วนของกิจกรรมที่ 4 เสริมทักษะชีวิตเพื่อพิชิตผู้นำชายขอบ กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบชีวิตสำหรับผู้นำชายขอบและความพร้อมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประจำวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและอธิบายถึงความสำคัญของโครงการที่กำลังดำเนินการ พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ นางศรีวรรณ เหรียญเจริญ และนายสมศักดิ์ นอหน่อ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช