วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อม ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อม ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ การเรียนการสอนในรูปแบบ Online สำหรับครูในยุค New Normal เพื่อให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ใน “โครงการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ By Online UDVC Platform” จำนวน 2 รุ่น โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มจธ. ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี