วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยในครั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี