วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1-3 เข็มที่2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1-3 #เข็มที่2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี