วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๔๐๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวสุจิตรา ทองดี หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวกัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว พร้อมคณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและเปิดห้องเรียนนักศึกษาไทย รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘ คน

วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๔๐๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
นางสาวสุจิตรา ทองดี หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวกัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว พร้อมคณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและเปิดห้องเรียนนักศึกษาไทย รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘ คน โดยมีนักศึกษาไทยสาขาวิชาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕ คน ดังนี้ นายนัฐวุฒิ มูหะเสียม นายนพไนย์ บ้างตำรวจ นางสาวชมพูนุช ตาลทับ นายเทวินทร์ เทพแพงตา และนายอนุชิต สายศรี ซึ่งนักศึกษาไทยได้รับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นระยะเวลา ๒ ปี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี