วันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธี

วันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ พระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส พระอารมหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี