วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจนับจำนวนนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา โดย นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา

วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจนับจำนวนนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา โดย นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี