วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมครูเครือข่าย CVM สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ร่วมกับศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CMV)

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมครูเครือข่าย CVM สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ร่วมกับศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CMV) รับฟังแนวทางการปรับใช้หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมโพศรี