วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร่วมต้อนรับ นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร่วมต้อนรับ นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/PnQcoMjjuWnz5pks5