วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชนะการแข่งขันทักษะขั้นพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 2

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชนะการแข่งขันทักษะขั้นพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 2