วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยนายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการจัดการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยนายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการจัดการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาธุรกิจการบิน และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี