วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม