วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร และครู นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุม

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร และครู นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุม “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน” พร้อมทั้งให้มีการนำเสนอ “การเทียบ หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแต่ละระดับกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” โดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2