วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2