วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมผู้บริหารและจัดประชุมสัมมนาวิชาการให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมผู้บริหารและจัดประชุมสัมมนาวิชาการให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒