วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครูฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ 86 ปี”

วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครูฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ 86 ปี” เพื่อระดมทุนในการจัดสรรเพื่อพัฒนาพื้นที่ในวิทยาลัยฯ อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน วิทยาลัย เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒