วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์ผ้าป่าและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ปี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Co-working Space) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภายในวิทยาลัยฯ

วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์ผ้าป่าและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ปี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Co-working Space) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภายในวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี