วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาดีเด่นอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาดีเด่นอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี