วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสาวอรปภา สครรัมย์ และนักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาดูงาน บริษัท Gotion High-tech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ พลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ การใช้งานกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสาวอรปภา สครรัมย์ และนักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาดูงาน บริษัท Gotion High-tech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ พลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ การใช้งานกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี