วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการจัดทำเอกสารในการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (#Covid-19) สมศ. ในส่วนของมาตรฐานที่ 1 #คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ 3 #การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้