วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญประชุมคณะกรรมการมาตรฐานที่ 3

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญประชุมคณะกรรมการมาตรฐานที่ 3 #การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ สมศ. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช ดำเนินโครงการโดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา