วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมการประชุมเตรียมจัดทำวิดีทัศน์

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมการประชุมเตรียมจัดทำวิดีทัศน์ สำหรับการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3