วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมโครงการ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ๒๕๖๗ พัฒนาทักษะทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RRR AWARD ๒๐๒๔

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมโครงการ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ๒๕๖๗ พัฒนาทักษะทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RRR AWARD ๒๐๒๔ พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒