วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ ปี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓