วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับแผนกวิชาที่ได้รับรางวัล ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา” โครงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับแผนกวิชาที่ได้รับรางวัล ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา” โครงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม อัตลักษณ์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี