วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือในรูปแบบไม่เป็นทางการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือในรูปแบบไม่เป็นทางการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และได้ส่งมอบตราสัญลักษณ์ “ถ้วยกาแฟ” ให้แก่เจ้าภาพหลักในเดือนถัดไป โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้อง ธนกร ๑ มลฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี