วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมกำหนดภาระขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูพัสดุเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมกำหนดภาระขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูพัสดุเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒