วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการตำรับอาหารอาชีวศึกษา เพื่อประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพิ่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลตำรับอาหารอาชีวศึกษา (E-book) และคลิปสั้น ๑ นาที (เมนูอาหารปรุงสุก) ของสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการตำรับอาหารอาชีวศึกษา เพื่อประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพิ่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลตำรับอาหารอาชีวศึกษา (E-book) และคลิปสั้น ๑ นาที (เมนูอาหารปรุงสุก) ของสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือก และนำเสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี