วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิด การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิด
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข “ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมประธานสี รองประธานสี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการการตัดสินกีฬา เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการเเข่งขันกีฬา ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี