วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสบายดี อาคาร ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสบายดี อาคาร ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก พิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก พิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด