วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร ภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร ภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมโพศรี