วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒