วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน นักศึกษา สายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน นักศึกษา สายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ หัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒