วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานรับประกาศนียบัตร

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานรับประกาศนียบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครู และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2