วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #COVID19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน การสอนอย่างมาก คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ #online

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #COVID19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน การสอนอย่างมาก คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ #online ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งหารือเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอก ในเวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2