วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหา

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหา การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #COVID19 ระลอกใหม่ ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 และทางระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Meet