วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพื้น

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขางานบริการภาคพื้น เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรสว่าง ฝ่ายราช โดยโครงการดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นระหว่าง วันพุธที่ 3 – วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564