วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษา จันทสว่าง ฝ่ายราช ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานเปิดการ “สัมมนาเชิงวิชาการ ไมซ์จุดหมายใหม่สร้างโอกาสความหน้าในยุค 4.0”

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30
ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษา จันทสว่าง ฝ่ายราช ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานเปิดการ “สัมมนาเชิงวิชาการ ไมซ์จุดหมายใหม่สร้างโอกาสความหน้าในยุค 4.0” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ศราวุธ ผิวแดง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี