วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญคณะผู้บริหาร ครูและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญคณะผู้บริหาร ครูและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2