วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ ในเวลา 13.30 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2