วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้านำเสนอเค้าโครงวิจัย พร้อมผลงานในรายวิชาโครงการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้านำเสนอเค้าโครงวิจัย พร้อมผลงานในรายวิชาโครงการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2